พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กองลูกเสือโรงเรียนศรีขวัญเมืองได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ สนามโรงเรียนศรีขวัญเมือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย โดยนายอำนวย ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัยเมือง เป็นประธานในพิธี มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมประกอบพิธี จำนวนทั้งสิ้น 380 คน

ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับเทศบาลเมืองบ้านดุง

26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก ในปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับงการให้รู้โทษของยาเสพติด เพราะยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงและลุกลามถึงเยาวชนของคนไทยซึ่งเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการ ทางโรงเรียนศรีขวัญเมืองจึงจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมเดินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกับเทศบาลเมืองบ้านดุง เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในชุมชน ได้รู้ถึงโทษจากยาเสพติด  

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานน้กเรียน ปีการศึกษา 2560

26 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคัดเลือกผู้แทนของตนเอง 2. เพื่อเข้าไปบริหารสภานักเรียนถือได้ว่าเป็นการปูพื้นฐาน 3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความสำคัญของการเลือกตั้งในทุกระดับขั้นตอน 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

โรงเรียนศรีขวัญเมืองนำวงดุริยางค์โรงเรียนศรีขวัญเมือง ให้การอนุเคราะห์การแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์

ในวันที่ 23 ก.พ.2560  นำวงดุริยางค์โรงเรียนศรีขวัญเมือง ให้การอนุเคราะห์การแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัด อุดรธานี

ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐

ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 นายอำนวย ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักและเตรียมพร้อมก่อนจะเข้าสู่การศึกษาในปีการศึกษานี้  ให้นักเรียนทุกคนได้รับทราบกฏ ระเบียบวินัย รู้วิธีปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบ และมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนศรีขวัญเมือง สพป.อุดรธานี 3

ในวันที่ 14 เมษายน 2560 นายอำนวย ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการศิษย์เก่า และชุมชน ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นแลัจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสืบต่อไป

โรงเรียนศรีขวัญเมืองได้รับรางวัลดีระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2559

งานปัจฉิมนิเทศโรงเรียนศรีขวัญเมือง ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ สัปดาห์สุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนศรีขวัญเมือง ผ่านไปอย่างอบอุ่นและประทับใจ กับงานปัจฉิมนิเทศ โดยมีนายอำนวย  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้กล่าวให้โอวาท และมอบวุฒิบัติให้นักเรียนที่จบการศึกษา รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนได้กล่าวแสดงความรู้สึกในชีวิตการเรียนรู้ ความผูกพันกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และทุกคนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู พร้อมทั้งรับพรจากคุณครู ที่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคอยคุ้มครอง และเป็นขวัญกำลังใจในการก้าวไปสู่การศึกษาเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป และงานเลี้ยงส่งคุณครูสะไบพร ศรีวิรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิชาเอกพลศึกษา              

กิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี

ทุกบ่ายวันพุธ  ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนศรีขวัญเมือง  นายอำนวยศรีสุนาครัว ผู้อำนวนการโรงเรียน  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร นักเรียน ใส่ชุดวอร์มร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารองค์กรหลัก ข้าราชการ และบุคลากรทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ออกกำลังกายร่วมกันตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อต้องการเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัย และผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดชื่นเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ