ผู้ใหญ่ใจดี ศิษย์เก่า เดินทางมาจากต่างประเทศ มีน้ำใจมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆๆ โรงเรียนศรีขวัญเมือง

รายนามผู้ใหญ่ใจดี 1.นางน้ำค้าง  สาริมา 2.คุณน้ำฝน  สาริมา 3.คุณดวงจันทร์  รสปุ้ง 4.คุณตะวัน  รสปุ้ง

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2560

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 นายอำนวย  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษากับเทศบาลเมืองบ้านดุง งานประเพณีแห่เทียนพรรษายังแฝงไว้ด้วยกุศโลบายที่ต้องการเห็นความสามัคคีของคนในชุมชน การร่วมมือร่วมใจกัน  การมีส่วนร่วมในสังคม วัยหนุ่มสาวมีโอกาสได้มาร่วมด้วยช่วยกัน เป็นลูกมือช่างในการตกแต่งต้นเทียน  ร่วมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างการฟ้อนรำที่เลียนแบบ ดัดแปลงท่วงท่ามาจากวิถีชีวิต การประกอบอาชีพกันอย่างสนุกสนาน  

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กองลูกเสือโรงเรียนศรีขวัญเมืองได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ สนามโรงเรียนศรีขวัญเมือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย โดยนายอำนวย ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัยเมือง เป็นประธานในพิธี มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมประกอบพิธี จำนวนทั้งสิ้น 380 คน

ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับเทศบาลเมืองบ้านดุง

26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก ในปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับงการให้รู้โทษของยาเสพติด เพราะยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงและลุกลามถึงเยาวชนของคนไทยซึ่งเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการ ทางโรงเรียนศรีขวัญเมืองจึงจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมเดินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกับเทศบาลเมืองบ้านดุง เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในชุมชน ได้รู้ถึงโทษจากยาเสพติด  

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานน้กเรียน ปีการศึกษา 2560

26 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคัดเลือกผู้แทนของตนเอง 2. เพื่อเข้าไปบริหารสภานักเรียนถือได้ว่าเป็นการปูพื้นฐาน 3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความสำคัญของการเลือกตั้งในทุกระดับขั้นตอน 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

โรงเรียนศรีขวัญเมืองนำวงดุริยางค์โรงเรียนศรีขวัญเมือง ให้การอนุเคราะห์การแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์

ในวันที่ 23 ก.พ.2560  นำวงดุริยางค์โรงเรียนศรีขวัญเมือง ให้การอนุเคราะห์การแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัด อุดรธานี

ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐

ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 นายอำนวย ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักและเตรียมพร้อมก่อนจะเข้าสู่การศึกษาในปีการศึกษานี้  ให้นักเรียนทุกคนได้รับทราบกฏ ระเบียบวินัย รู้วิธีปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบ และมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนศรีขวัญเมือง สพป.อุดรธานี 3

ในวันที่ 14 เมษายน 2560 นายอำนวย ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการศิษย์เก่า และชุมชน ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นแลัจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสืบต่อไป

โรงเรียนศรีขวัญเมืองได้รับรางวัลดีระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2559