โรงเรียนศรีขวัญเมืองได้รับรางวัลดีระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2559