พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้จัดงานวันปัจจฉิมนิเทศนักเรียนที่เรียนจบ ป.6 และ  ม.3  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับลูกๆนักเรียน โดยมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  การบายศรีสู่ขวัญ การแสดงของนักเรียนรวมทั้งมอบของที่ระลึกไว้เป็นอนุสรณ์แก่โรงเรียน กิจกรรมดำเนินไปอย่างอบอุ่น  

โรงเรียนศรีขวัญเมืองได้รับรางวัลดีระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2559