กีฬาภายในโรงเรียนศรีขวัญเมือง ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาภายในโรงเรียนศรีขวัญเมือง  ประจำปีการศึกษา 2560   ประธานในพิธีเปิด นายเชื้อ  ศรีภูพาน แทนนากยกเทศบาลเมืองบ้านดุง  ผู็กล่าวรายงาน โดย กรรมการสถานศึกาษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีขวัญเมือง  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  การกีฬาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคได้   การกีฬาทำให้คน   รู้จักแพ้   รู้จักชนะ  และรู้จักการให้อภัยสามารถทำให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ โดยในการกิจกรรมนี  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกฎ   กติกาพร้อมระเบียบ
  3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่อไป
  4. เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
  5. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด
  6. กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0287 กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0207 กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0208 กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0289 กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0116กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0111กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0105กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0099กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0095กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0093กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0092กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0090กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0087กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0082กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0078กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0077กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0075กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0074กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0072กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0071กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0070กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0063กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0058กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0057กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0053กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0044กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0043กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0039กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0029กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0026กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0811กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0804กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0799กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0782กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0756กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0750กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0748กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0742กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0739กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0730กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0727กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0725กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0690กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0666กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0665กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0661กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0634กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0584กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0577กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0568กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0515กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0511กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0509กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0503กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0499กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0487กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0481กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0478กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0477กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0476กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0468กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0461กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0454กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0440กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0438กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0419กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0414กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0404กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0376กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0363กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0353กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0337กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0332กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0325กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0318กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0314_0กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0314กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0310กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0304กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0284กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0222กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0221กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0214กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0212กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0196กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0195กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0194กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0193กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0184กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0183กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0160กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0157กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0154กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0151กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0147กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0141กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0136กีฬาสี_๑๗๑๑๓๐_0135