ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล – ป.6 ปีการศึกษา 2560

“เปิดโลกกว้างให้เด็กๆเพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง”

ด้วยโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เป็นโครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านปัญญาและเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียน ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาด้วย

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนเล็งเห็นว่าการทัศนศึกษาส่งเสริมประสบการณ์จริง เปิดโลกทัศน์ให้ผู้เรียนอย่างดียิ่ง และปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนจะนำนักเรียนในความดูแลของท่านไปทัศนศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ที่สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 รวมจำนวน 140 คน พร้อมคณะครูควบคุมดูแล จำนวน  15  ท่าน  เดินทางไปทัศนาศึกษาในวันที่ 1 ธันวาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 07:00 น.–18:00 น.เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0032 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0031 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0034 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0030 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0025 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0027 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0023 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0021 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0020 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0019 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0018 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0015 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0011 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0009 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0001 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0042 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0044 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0046 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0047 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0056 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0058 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0061 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0062 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0066 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0068 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0069 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0067 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0071_0 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0073 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0074 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0075 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0078 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0007 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0008 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0006 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0004 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0003 เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0002เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0079เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0080เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0081เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0082เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0083เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0084เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0085เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0086เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0087เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0088เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0089เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0090เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0091เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0092เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0093เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0094เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0095เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0096เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0097เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0098เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0099เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0100เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0101เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0102เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0104เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0106เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0107เที่ยวสวนสัตว์_๑๗๑๒๐๔_0108