ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศรีขวัญเมือง     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุทโธ  อำเภอบ้านดุง   จังหวัดอุดรธานี   ด้วยความร่วมมือจากท่านพระครูโพธานุวัตร  เจ้าอาวาสโพธิวราราม  อำเภอเมืองอุดรธานี    ร่วมกับชาวบ้านศรีสมบัติ  เห็นความสำคัญของการศึกษา  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวมีขนาด 6 x 8  เมตร  ยาว  ๕๘เมตร   จำนวน 7 ห้องเรียนต่อมาได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากทางราชการ  ให้เป็นโรงเรียนอนุสรณ์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี เปิดทำการสอนวันแรกในวันที่  ๒๓มิถุนายน ๒๕๒๕นายสวัสดิ์  รัตนศรีวงศ์  ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านดุง  เป็นประธานในพิธี

เปิดทำการสอนวันแรกมีครูมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๗คน   โดยมาช่วยราชการจากโรงเรียนต่างๆทุกคน  นายพรมมา  นามมุงคุณ  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   มีนักเรียน  ๒๖๖ คน  โดยแยกมาจากโรงเรียนบ้านศรีสุทโธ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปี พ.ศ.  ๒๕๔๒ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนแรกในเขตเทศบาลตำบลบ้านดุง   ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับปรุงงานทั้ง ๔ งาน อย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายโรงเรียนต้นแบบ   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๓

วันที่ ๓๐กันยายน  ๒๕๓๘ นายพรมมา  นามมุงคุณ  อาจารย์ใหญ่เกษียณอายุราชการ นายอนุวัตร  ประทุมวรรณ์   ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่   รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   จนถึงวันที่ ๒๗พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  นายไตรภพ  คำเพชร ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึงวันที่ ๑๑พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  และนายอำนวย  ศรีสุนาครัว   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน