ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

  1. นายพรมมา  นามมุงคุณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘
  2. นายอนุวัตร  ประทุมวรรณ์   ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   ตั้งแต่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘  – ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘
  3. นายไตรภพ  คำเพชร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ ๒๗พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  – ๑๑ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๖
  4. นายอำนวย  ศรีสุนาครัว   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖  จนถึงปัจจุบัน