เป้าประสงค์

  1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2. นักเรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  3. นักเรียนจบหลักสูตร สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  5. บุคลากรทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
  6. ชุมชนได้รับบริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  7. สถานศึกษาปลอกยาเสพติด

IMG_3650 wp-image-1922624650jpg.jpg wp-image-980510463jpg.jpg IMG_2318 20140909_082541 o6cdw0iwejMVG5Mcke6-o