วิสัยทัศน์

โรงเรียนศรีขวัญเมืองจะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประสานชุมชน  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม   เด่นนำวิชาการ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี    ครูมีการพัฒนาวิชาชีพ
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนนักเรียนทุกคนปลอดยาเสพติด

wp-image-778232159jpg.jpg o6c9cjhm9o7sTFAdZ5-o o6c9n0tlxwRy2rnWJBY-oIMG_1535