พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  2. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้ชุมชนมีส่วนร่วมและวางแผนจัดการศึกษาของโรงเรียนและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
  3. จัดกิจกรรมการบูรณาการด้านคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่เป็นเลิศทางวิชาการ
  5. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  6. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาหาความรู้  เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  7. ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดและวิธีป้องกันยาเสพติด
  8. ให้บริการศูนย์การเรียนในโรงเรียนสู่ชุนชน

IMG_1521o6ccmqjpoKHcDPbxm8c-o o6c9w6yyEX4wEqX4rP-o o6c8zjpch9umHM8Rvf9-o