ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

ธมฺมยุตฺตา  วิชฺชา  ชีวิตฺวฑฺนา  โหตุ

“ความรู้คู่คุณธรรม  นำชีวิตเจริญ”

wp-image-1852494659jpg.jpg wp-image-113742159jpg.jpg wp-image-1922624650jpg.jpg