สีประจำโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน

  สีฟ้า หมายถึง ความสุภาพและความเจริญก้าวหน้า

  สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็งและความเสียสละ

ธงโรงเรียน